Pražská zámečnická pohotovost
trezory
----------

PZP Praha > Trezory > Prodej > Certifikace >

Trezory - prodej - certifikace

 1. Požadavky na skříňové trezory pro ochranu utajovaných skutečností

 2. Způsob ochrany utajovaných skutečností vymezuje zákon č.148/1998 Sb.ze dne 11.června 1998 o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů. Použití technických prostředků je stanoveno ve vyhlášce NBÚ č. 339/1999 Sb. o objektové bezpečnosti, způsob certifikace technických prostředků určených pro ochranu utajovaných skutečností je stanoven vyhláškou NBÚ č. 12/1999 Sb. ve znění vyhlášky č.337/1999 Sb. Doplňující předpis pro realizaci bezpečnostních opatření jsou Bezpečnostní standardy NBÚ k objektové (fyzické) bezpečnosti (dále jen BS NBÚ).
  Tento předpis, včetně další legislativy NBÚ a jiných informací, je k dispozici na internetových stránkách NBÚ.
  Úschovné objekty se dělí podle odolnosti proti násilnému (viz ČSN EN 1143-1), ale i proti skrytému (nezjištěnému) vniknutí.
  V případě, že riziko nezjištěného vniknutí je větší než riziko násilného vniknutí, je možné navrhnout použití úschovného objektu nižšího typu (např. typ 2 dle BS NBÚ) ve spojení se zámkem vyššího typu (např. typ 4 dle BS NBÚ). Kombinace možností vyplývá z BS NBÚ.
  Úschovné objekty certifikované NBÚ nejsou opatřeny žádnou zvláštní značkou či štítkem.
  Musí být značeny podle ČSN EN 1143 – 1 a ve shodě s pokyny akreditovaného certifikačního orgánu provádějícího certifikaci výrobků a kontrolu používání certifikátů v souladu s MPA 40-01-99. Vzor certifikátu NBÚ je vyobrazen.
  K zajištění ochrany utajovaných skutečností se použijí technické prostředky certifikované k ochraně utajovaných skutečností do stupně utajení, včetně stejného jako klasifikovaná chráněná utajovaná skutečnost. Technické prostředky nižších kategorií lze použít pouze tehdy, jsou-li splněny bezpečnostní standardy NBÚ.
  Požadavky na úschovné objekty podle BS NBÚ jsou shrnuty v následujících tabulkách:

  Typ objektu Stupeň utajení do ČR/NATO Požadavky na korpus NBÚ/EN, ČSN Požadavek na zámek NBÚ/EN, ČSN
  Ú  typu 1 "D" NATO RESTRICTED Bezpečnostní standardy Bezpečnostní standardy
  ÚO typu 2 "T"/NATO RESTRICTED BS/ČSN EN 1143-1/BTO BS/ČSN P 165110 (ENV 1300)
  /třída ZVT min.A
  ÚO typu 3 "PT"/NATO SECRET/NATO CONFIDENTAL/COSMIC TOP SECRET BS/ČSN EN 1143 1/BT1 BS/ČSN P 165110 (ENV 1300)
  /třída ZVT min.A/třída ZVT C
  ÚO typu 4 "PT"/NATO COSMIC TOP SECRET BS/ČSN EN 1143 1/BT min.II BS/ČSN P 165110 (ENV 1300)
  /třída ZVT min.A


  Typ zámku Požadavky
  Zámek typu 1 Bezpečností standardy
  Zámek typu 2 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT A
  Zámek typu 3 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT B
  Zámek typu 4 ČSN P 165110(ENV 1300),třída ZVT C
  Certifikat Certifikat